Ex durante evaluatie

Ex durante evaluatie vindt plaats tijdens de fase waarin het beleid wordt uitgevoerd. De functie is om informatie te verkrijgen over de uitvoering, deze te beoordelen, en te bezien of de uitvoering volgens plan verloopt, en of wel of niet bijsturing nodig is. In principe zijn drie typen ex durante evaluatie van toepasing.

In de eerste plaats is dat de monitoring op output en outcome. De output betreft de ‘productie’ die de beleidsuitvoering oplevert. De outcome betreft de maatschappelijke resultaten van het beleid; deze worden doorgaans pas na een iets langere tijd zichtbaar en kunnen meestal niet van meet af aan gemeten worden; een nulmeting van de situatie voorafgaand aan de uitvoering moet en kan wel gemaakt worden. In het beleidsontwerp is, als het goed is, aangegeven welke de outputindicatoren en de outcome-indicatoren zijn. Veelal kunnen deze op gezette tijden met survey-achtige methoden gemeten worden.

In de tweede plaats is er de monitoring in het kader van de P&C-cyclus die in dit verband vooral gaat over de input: inzet in tijd en geld, gespecificeerd naar passende onderdelen van het beleidsproces.

In de derde plaats kan er aanleiding zijn tot verdiepende procesevaluatie, namelijk als het uitvoeringsproces (op onderdelen) stagneert en afspraken niet nagekomen worden, door uitvoerders of door opdrachtgevers van de uitvoering. In de procesevaluatie wordt nagegaan óf er sprake is van stagnatie, hoe dat komt en wat er aan te doen is.

Omdat de methodieken voor de ex durante evaluatie geen andere methoden vraagt dan de ex post evaluatie, worden hier geen specifieke bronverwijzingen opgenomen, maar verwijzen we naar de bronnen bij de ex post evaluatie.